Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Aktiviteter > KorGalla > Kriterier for prisene

Kriterier for prisene

Galla logo 2020 web.jpg​​

Kriterier 2019-2020.


Kriteriene som følger er veiledende. Foreslåtte og nominerte prismottakere må ikke nødvendigvis fylle dem alle. 


Foreligger det dokumentasjon og/eller viktige argumenter som det ikke er tatt høyde for i kriteriene, bør dette vektlegges av juryene som skal vurdere nominasjonene.  ​

Kriteriene gjelder tiden mellom 01.01.2018 til 01.08.2019.

Frist for å legge inn forslag er 1. september​ 2020.


Kriterier:


Årets tillitsvalgt

 • ·        utmerker seg med profesjonalitet i arbeidet.
 • ·        tar kloke kunstneriske og organisatoriske valg på ​vegne av koret.
 • ·        er godt synlig og bidrar til samhold i koret.
 • ·        utfører korfaglig organisatorisk arbeid som fører til gode arbeidsforhold i koret. 

 

Årets dirigent: 

 • ·        har gjort en innsats for sanger(e) eller kor ut over det en kan forvente.
 • ·        har søkt inspirasjon og kompetanseutvikling i kurs, seminarer el. 
 • ·        har gjennom målrettet arbeid løftet koret sitt og utviklet egne ferdigheter.
 • ·        har oppnådd kunstnerisk progresjon og økt sangglede for koret.
 • ·        deltar gjerne i dirigentnettverksarbeid, og viser vilje til samhandling med andre dirigenter.
 • ·        gjør kloke vurderinger og anbefalinger for korets valg og repertoar.

 

Årets korildsjel: 

 • ·        ​har gjort en solid innsats for eget kor eller korbevegelsen, gjerne over flere år
 • ·        er være sanger, tillitsvalgt eller dirigent
 • ·        sprer stor entusiasme rundt seg og koret sitt
 • ·        bygger opp under sine korkollegers selvtillit og evne til å strekke seg det lille ekstra
 • ·        mottar ikke lønn for sin innsats
 • ·        har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre korsang ut over korets tilhengerskare
 • ·        er en god «lagspiller»
 • ·        er en god motivator for korkolleger eller samarbeidspartnere.

Merknad

Nominasjonsprosessen gjennomføres i hvert DL hvor hvert DL nominerer to personer
Kåring av vinner skjer under korgallaen ved avstemming blant korgalladeltakere eller på forhånd.  
Bruk av sosiale medier kan bli benyttet i prosessen for å markedsføre og profilere ildsjelene for et kommende publikum og andre.   


Årets kor:    

 • har gjort seg bemerket lokalt, regionalt eller nasjonalt 
 • har både korte og langsiktige kunstneriske mål for koret 
 • har selv eller i samarbeid med andre utført gode kunstneriske konserter/produksjoner 
 • ut fra sine forutsetninger eller har koret med målbevisst arbeid hevet sin kunstneriske prestasjonsevne.
 • Har et korpolitisk engasjement ut over sin egen drift
 • tør å eksperimentere med ulike uttrykksformer og trekker inn eksterne kunstneriske ressurser 
 • er aktive medspillere overfor andre kor og gjester gjerne deres konserter som tilhørere
 • inviterer gjerne andre kor med på felles prosjekter    

 

Årets korproduksjon: (konsert eller korprosjekt) 

 • har produsert og gjennomført én eller flere egne konserter hvor koret har vært hovedaktør 
 • koret har tatt sats og prestert opp mot sitt beste
 • produksjonen har vekket oppsikt eller interesse ut over det vanlige
 • produksjonen(e) har gjerne vist et kreativt eller nyskapende/ grensesprengende innhold
 • koret har promotert sin produksjon godt i media og på sosiale medier 
 • korforestillingen har hatt et klart beskrevet og forståelig tema, gjerne med lokal forankring
 • produksjonen har fått god respons fra tilskuere og god dekning i media

 

Årets rekrutteringskor:

 • koret har en rekrutteringsstrategi og jobber med rekruttering kontinuerlig
 • koret har gjort utradisjonelle/ spennenende/ nyskapende grep for å rekruttere
 • koret legger godt til rette for at nye medlemmer skal trives og lykkes med dette
 • minst 5 medlemmer er rekruttert til koret i løpet av et år
 • har økt korinteressen i sitt område, gjennom en kreativ og utradisjonell måte å rekruttere på.


 

Årets korby/korbygd:

 • kommunen tilrettelegger med gode rammebetingelser for korvirksomheten
 • kommunen støtter opp om lokale kor med kulturelle midler eller på annen måte
 • kulturskolen gir tilbud til lokale kor om kjøp av dirigenttjenester eller instruksjon
 • det finnes egnede øvings- og konsertlokaler for kor og korsang godt tilgjengelig 
 • lokalbefolkningen støtter opp omkring de lokale korene fra tilhørerplass.


Årets inkluderingstiltak: 

(mottaker har fyller flere- eller ett av alternativene under) 

Alternativ 1:          Samarbeid med flyktninger og innvandrere
 • er medlem i Norges Korforbund
 • koret har en bevisst holdning om å rekruttere flyktninger/innvandrere som kormedlemmer 
 • koret planlegger eller har gjennomført sangprosjekter sammen med innvandrere og flyktninger
 • koret har bidratt til at unge flyktninger/innvandrere får tilbud om sang eller korsang

 Alternativ 2:         Samarbeid med barn og unge sangere
 • Er medlem i Norges Korforbund​
 • Etablert fadderordning for et barne- og ungdomskor i området sitt
 • Tatt initiativ til samarbeid med barne- og ungdomskor eller skoleklasser i grunnskolen
 • Gjennomført et korprosjekt sammen med kulturskolen eller lokale barne- eller ungdomskor

Alternativ 3:          Sang og helse
 • Initiativ tatt mot denne målgruppen
 • Etablert og gjennomført et prosjekt
 • Personer fra målgruppen tatt opp som medlem i et kor
 • Dannet eget kor for målgruppen.
 

Årets ærespris: 

 • er sanger, dirigent, tillitsvalgt, komponist, arrangør eller musiker
 • har utmerket seg i arbeid for eller med kor og distriktsledd
 • har utført lang og tro tjeneste i eget kor og distriktsledd eller høyere nivå i korforbundet
 • har utført ekstraordinær innsats for korbevegelsen generelt
 • har lagt ned en særskilt innsats for fellesskapet i eget kor eller på organisatorisk plan
 • har vært i korbevegelsen over lengre tid.