Øystre Slidre songlag.JPG

Norges første KorGalla er historie, og arrangørene i SUNKI ønsker å takke alle medvirkende for flotte bidrag til en fantaststis kveld i korsangens tegn. 

Her er prisvinnerne: 

​ 

Årets Dirigent

Jo Ryen fra Os Mannskor i Østerdalen

Jo Ryen2.JPG 

Utdeler: Inger-Pernille Stramrud. Prismottaker: Jo Ryen

Foto: Åsmund Mæhle

Vinneren er både en typisk og en utypisk kordirigent som strekker seg langt utover det en kan forvente seg, til inntekt for koret og for gjerningen sin. Han prøver ut nye konsertformer og –arenaer, og han er en motor og ressurs i regionen som nyter stor respekt innen korbevegelsen og musikklivet generelt. Han er en svært allsidig musikalsk leder som både komponerer, arrangerer, akkompagnerer, instruerer og motiverer med glimt i øyet og en ukuelig faglig og pedagogisk teft. Han lever og ånder for musikken og korsangen, og bidrar med alt fra å bære stoler til å utvide sin faglige kompetanse ved å jevnlig delta på Korforbundets dirigentreiser ute i den store verden. Han bærer alltid tungt gjennom tollen ved hjemkomst, og koret hans er blitt et foregangskor med nytt repertoar og rekruttering av unge sangere. Vinneren har jobb i tillegg til dirigentgjerningen, og han skjøtter også et noe uvanlig kor kledd i ull, som synger mest på «BÆ». Han er nemlig sauebonde også.

 

 

Årets Kor

Elverum Mannskor

President møter president2.JPG 

Utdeler: Stein T Høyer. Prismottaker: Jan Eirik Krey fra Elverum Mannskor

Foto: Åsmund Mæhle

Vinnerkoret er et kor som tenker og handler bredde. Dette er et kor med rom for alle, men det gjennomføres allikevel store og «hårete» prosjekt med det materialet og de sangerne de har til rådighet. De er flinke til å rekruttere nye sangere, og koret står meget høyt i kurs hos dem som er med. Kloke hoder reddet koret fra galgen noen år tilbake, og  har etter det satt sine spor i hele Kor-Norge. Koret bruker virkemidler litt utenom det vanlige for å befeste sin viktige posisjon i lokalsamfunnet, og koret har et våkent øye for lokale og nasjonale trender i tiden. Samtidig tar de også vare på gode kortradisjoner. Koret har i forbindelse med Sandbeckåret 2018 tatt grep for å utvikle nytt repertoar for både damekor, mannskor og blandetkor. Og de huskes ikke minst for sitt store kompetanseløft for sangerne gjennom forberedelsene til operaforestillingen «Helt konge å si NEI» i Elverum.

 

Årets Tillitsvalgt

Torunn Myhre

Torunn2.JPG 

Utdeler: Eli Ekeren. Prismottaker: Torunn Myhre

Foto: Åsmund Mæhle

Vinneren har jobbet flittig i koret sitt siden starten og er en svært strukturert og tydelig organisator og leder. Kandidaten er meget engasjert, har stor kapasitet og er en forbilledlig søknadskriver. Vedkommende nyter stor tillit blant sangerne i koret sitt, gjør kloke kunstneriske og organisatoriske valg på vegne av fellesskapet og har alltid et blikk for både detaljer og de lange linjer. Vinneren er også tillitsvalgt på flere plan innenfor Norges Korforbund og har verv i distriktsleddets styre i tillegg til å være varamann til sentralstyret. Hun, for det er en hun, har tatt tillitsmannsvervet med stort alvor og skjøttet sine verv forbilledlig til det beste for koret. Jobben hun gjør blir satt pris på av mange sangere utover hele Østerdalen i tillegg til hennes eget kor «Leirets Damer» fra Elverum.

 

Årets Korbygd

Gran Kommune

Gran.JPG 

Utdeler: Olaug Enstad. Prismottaker: Gran Kommune v/ Inger Marie Høyfeldt

Foto: Åsmund Mæhle

På dette stedet er det god rekruttering til korsang med opptil flere barnekor og skolekor tilknyttet alle 10 barneskolene i kommunen. Kulturskolen fungerer svært bra, og kommunen har 8 voksenkor som er et relativt høyt antall, sett i sammenheng med i overkant av 13 000 innbyggere. Her tilbys gratis og egnede øvingslokaler for kor, og det finnes flere gode konsertarenaer. Myndighetene støtter korene med årlige tilskudd til drift, etablering og prosjekt, og de gir også tilskudd til integreringsfremmende tiltak (et nytt pilotprosjekt i 2016). Dette er virkelig en kommune som vet å verdsette sine kor!

 

Årets Inkluderingstiltak

Bruflat Sangkor

Bruflot4.JPG 

Utdeler: Jan Eirik Krey. Prismottaker: Hege Rotnes

Foto: Åsmund Mæhle

Vinneren er et kor som har vært aktive og bevisste på sin viktige posisjon som inkluderingsarena ved å rekruttere flyktninger som har bosatt seg i deres kommune. Koret har i perioder hatt sangere fra bl.a. Burma og Ghana og har i dag dirigent fra Ukraina og en sanger fra Russland. Koret har lagt vekt på integrering via trening av språk gjennom sang, samtidig som de har tilegnet seg sanger fra Samisk sangtradisjon, og de har deltatt på Samenes Nasjonaldagsfeiring. Koret har også hatt samarbeid med en sanggruppe med unge jenter og inkludert disse ved sine konserter.

De hører hjemme i en liten kommune i grisgrente strøk, men de makter allikevel å Inkludere utlendinger i Bygde-Norge og bruker kultur og korsang som integreringsverktøy.  Dette er en prisverdig innsats fra koret som gir bonus til mange flere enn bare dem selv.

 

Årets Korildsjel

Runar Granskogen

Hvinden og Granskogen5.JPG 

Utdeler: Solveig Hvinden. Prismottaker: Runar Granskogen

Foto: Åsmund Mæhle

Vinneren er en god leder og lagspiller. Han sprer stor entusiasme til både eget kor og andre. Han er strukturert og er flink til å kommunisere og formidle. Han er en utmerket selger, og han har vervet en mengde sponsorer til korets arrangement. Han inspirer og motiverer sine samarbeidspartnere til å yte maksimalt, og han tar ansvar at korets tiltak stadig er i utvikling og forbedring både kunstnerisk og organisatorisk. Vedkommende står bak og drar i trådene ved korets største og mest krevende arrangement hvert andre år og som det går gjetord om landet rundt, nemlig Korcupen på Tretten.

Mine damer og herrer, vinneren av klassen Årets Korildsjel er: fra Tretten Sangkor, Runar Granskogen

 

 

Årets Korproduksjon

Elverum Mannskor

Årets korproduksjon.JPG 

Utdeler: Per Arthur Christensen. Prismottaker: Jan Eirik Krey

Foto: Åsmund Mæhle

Vinnerkoret har satt fokus på langsiktig bygging av kompetanse for korets sangere gjennom målrettet aktivitet. Gjennom et helt år bygget koret seg opp og knyttet til seg ressurser som gjorde dem i stand til å nå sine sangtekniske og kunstneriske mål. Koret satset stort på en gigantisk forestilling hvor de inkluderte og engasjerte mange samarbeidspartnere innenfor kultur og service. De samarbeidet med flere profesjonelle aktører, noe som ble et givende og stimulerende samspill for alle. Koret inviterte publikum fra et stort omland, til og med Kong Harald var blant de inviterte. Og vinneren fylte et enormt lokale med over 1000 tilhører på en forestilling. Dette er et kor som tør å gå andre veier, de tar sjanser og løper en viss risiko med den hensikt å nå andre publikumsgrupper. De mestrer gjennom dette å spre korsang til et bredere publikum enn forutsetningene kunne tilsi for et mannskor.

 

Årets Rekrutteringsstunt

Elverum Mannskor

 

I denne klassen var det bare en søker, og det ble besluttet at prisen tildeles søkeren da alle seks kriteriene var oppfylt.

Koret har en klar visjon og tydelige målsetninger innenfor rekruttering nedfelt i flerårige handlingsplaner og i årlige virksomhetsplaner. De holder stø kurs fremover og er meget bevisst på sitt omdømme og opparbeidede merkevare. Koret har ei klar utrykt målsetting om å nå et eksakt antall betalende medlemmer. De har videre ei målsetning om å være en ettertraktet samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt, og gir derved koret et jevnt tilsig av nye og berikende kormedlemmer. Koret har gått utradisjonelle veier for å rekruttere, og de har siden 1. august 2016 og frem til 1. august 2017 rekruttert hele 15 nye medlemmer.

 

Ærespris

Øivind Bjurbeck

Øivind Bjurbeck.JPG 

Utdelere: Randi Langøygjelten og Kyrre Dahl. Prismottaker: Øivind Bjurbeck

Foto: Åsmund Mæhle

Vinneren begynte å synge i kor i forrige århundre, men ganske sent, nemlig i 1998. I koret var vedkommende styreleder i 7 år og styremedlem i 10 år.

Vedkommende var både styremedlem og leder for Norges Korforbund Hedmark. I denne perioden var han blant annet primus motor og leder for den sagnomsuste og meget vellykkede Landsfestivalen for kor på Hamar i 2009

Han har vært medlem av Samarbeidsutvalget for Norges Korforbund innlandet – SUNKI. Der var han leder i 4 år. Han var periodevis både møteinnkaller og sekretær, og han var en svært god og ryddig og organisatorisk støttespiller for andre medlemmer fra distriktsleddene rundt.

Da Studieforbundet Kor ble stiftet sa han også ja til å sitte i fylkeslaget for Hedmark/Oppland.

På nasjonalt nivå har denne personen også lagt ned en betydelig innsats. Han satt i Kontrollutvalget både for Norges Korforbund og en periode for Studieforbundet Kor.

I tillegg har han redigert og videreutviklet «Korhåndboka», et godt hjelpemiddel for tillitsvalgte i Norges Korforbund.

Han jobbet også aktivt for korsangen på flere måter, bl. a. som leder for Kulturrådet i egen kommune og som en pådriver for samarbeid med både lokale og regionale Musikkråd.

Dette er en person som er uredd, iderik, organisatorisk dyktig og en som villig deler av sin kunnskap.

​ 

​​