​​​​​​Korkonkurransen

​           Korkonkurransen vil foregå på Byscenen på Ringerike Kultursenter.

           Her ser du hvordan salen ser ut. ​​

Retningslinjer for Norges Korforbunds korkonkurranse på Hønefoss 10.06.2017.

 

Korkonkurransen skal være en uhøytidelig arena der kor får muligheten til å måle sin utvikling sammen med andre kor. Konkurransen skal bidra til å utvikle og bedre nivået blant korene. Videre skal konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet.

Regler:

 1. Alle kor og vokalgrupper i Norge som er påmeldt arrangementet Kraftklang kan delta.
 2. Korene velger selv sitt program.
 3. Hvert kor skal synge tre nummer.
 4. Alle typer kor konkurrerer i samme klasse.
 5. En av sangene kan synges med akkompagnement. Koret stiller med egen akkompagnatør.

Kunstneriske rammevilkår og repertoar:

 1. De tre sangene koret synger under konkurransen skal være variert og av forskjellige stilarter, for eksempel en klassisk- en rytmisk og et sakralt nummer.
 2. Hvert kor har til sammen 12 minutter til rådighet. (Inn- og utmarsj er ikke medregnet.)
 3. Det skal brukes originalnoter ved konkurransen i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk ("åndsverksloven"). Arrangøren har rett og plikt til å kontrollere at dette blir gjort. Bruk av ikke-autoriserte kopier medfører diskvalifisering. Korene må fremlegge originalnoter i et antall som tilsvarer korets medlemstall.
 4. Originalnoter markert med korets navn sendes i tre eksemplarer til arrangør senest 1 måned før arrangementet avvikles. Disse notene vil bli returnert til korene etter konkurransen.
 5. Dersom koret skal synge sanger i en annen toneart enn den noterte, må arrangøren underrettes om dette på forhånd.

Retningslinjer for vurderingen under konkurransen:

 1. Dommerpanelet skal være sammensatt av minimum tre dommere med ulik kompetanse og bakgrunn, hvorav en juryleder. Ved en eventuell uenighet i stemmegivningen, vil juryleder ha mulighet til å benytte dobbeltstemme.
 2. Norges Korforbunds dommerskjema skal benyttes. Dommerskjemaet sendes til påmeldte kor i god tid før konkurransen. Under konkurransen fyller hver dommer løpende ut ett dommerskjema for hvert enkelt kor. Signerte dommerskjemaer, inklusive kommentarer, skal overleveres arrangøren så fort som mulig etter konkurransen.
 3. Umiddelbart etter opptreden og før koret forlater scenen får hvert kor en muntlig tilbakemelding fra en av dommerne hvor det trekkes fram det positive inntrykket fra framførelsen koret har gitt.
 4. Det gis poeng på en skala opp til 100 poeng.
 5. Følgende elementer vil bli vektlagt og formidles til koret i en samlet poengsum:​
 • Tekniske ferdigheter (sangtekniske ferdigheter, klang, intonasjon, rytme, presisjon, mm.)
 • Kunstnerisk uttrykk og formidling. ​

6.      Vinner i konkurransen er koret med høyest poengsum. I tilfeller ved lik poengsum for to kor, vil   juryen stemme over hvem som er vinner.

7.      Ved overskridelse av tidsbegrensningen på 10 minutter blir korene trukket i poeng. Det skal trekkes 1 poeng fra den samlede poengsum for hvert påbegynt minutt. Tidsoverskridelse på mer enn fem minutter medfører diskvalifikasjon.

8.      Juryens avgjørelser er endelige.

9.      Publikum stemmer fram en publikumsfavoritt som mottar publikumspris under prisutdelingen på banketten lørdag kveld.

10.   Det premieres to vinnere, en juryvinner og en publikumspris. ​           Generelle opplysninger:
 1. Korene skal senest en måned før konkurransen sende inn en nøytral og faktaorientert presentasjon av kor og dirigent (maks 50 ord), samt et digitalt høyoppløselig bilde av koret som ikke er mer enn to år gammelt. Videre skal det samtidig sendes inn originalnoter i tre eksemplarer til bruk for juryen.
 2. Hvert kor disponerer et rom til oppvarming i 30 minutter før de skal opptre.

  Konkurranselokalet:
 3. Scenen har kortrapper eller tilsvarende sceneoppsett tilpasset klassisk koroppstilling. Dette oppsettet skal under normale forhold ikke forandres under konkurransen.
 4. Korene bestemmer selv hvordan de vil plassere seg på scenen.
 5. For å gi korene best mulige prestasjonsforhold, vil arrangør så langt det er mulig gi tilbud om prøvesang i konkurranselokalet.
 6. Informasjon og oversiktskart over konkurranselokalene gjøres tilgjengelig senest to måneder før konkurransestart slik at korene i forkant kan planlegge inn- og utmarsj, samt oppstilling. 
 
 
Juryformann Tor Halvard Nilsen.

Tor Halvard Nilsen (født 23. februar 1954) er en norsk dirigent og komponist.

Tor Halvard Nilsen har sin musikkutdanning fra Høgskolen i Nesna og University of Michigan. Han har i nyere tid tatt videreutdanning i kordireksjon I og II hos Ragnar Rasmussen ved Høgskolen i Tromsø.

Etter utdanningen jobbet han en periode som rektor ved musikkskolen i Grong, før han i 1982 flyttet til Rana. Her ble han dirigent for en rekke kor og korps, blant annet Mo Hornmusikk og Nordland Kretskorps. Han hadde også flere dirigentoppdrag andre steder, i tillegg til stor komponist- og arrangør-virksomhet.

Nilsen flyttet i 2004 til Brønnøysund.

Nilsen mottok i 1990 Rana kommunes kulturpris. I 1998 mottok han også Trygve Hoff`s Ærespris.

I 2011 flyttet Nilsen til Namsos og er der mye benyttet av det profesjonelle musikklivet i forskjellige sammenhenger (bl.a som dirigent for byens musikaloppsetninger). Han jobber som freelancedirigent, og han gjestedirigerer hos kor, korps og orkester i ut- og innland. Har underviser privatelever i direksjon, og han dirigerer i tillegg Namsos Musikkorps og Spillum Damekor.​

THNilsen.jpg 

Tor Halvard Nilsen (foto privat)