Innmeldingsskjema for kor

  • Navn på koret:
  • Korets stiftelsesår:
  • Antall medlemmer:
  • Kortype:
  • Oppgi distriktet koret tilhører:
  • Leders navn:
  • Leders fødselsdato:
  • Adresse:
  • Postnummer:
  • Poststed:
  • Telefonnummer:
  • E-post:
  • Dirigentens navn:
  • Dirigentens fødselsdato:
  • Adresse:
  • Postnummer:
  • Poststed:
  • Telefonnummer:
  • E-post:
  • Dersom vervet, oppgi navn på vervekor:
  • Jeg er innforstått med at dette er en innmelding
  • Send en kopi av denne innmeldingen til deg selv