​VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND

- NK Romdal

Vedtatt 22.01.2011.

§ 1: ORGANISASJON


NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet er distriktsleddets øverste myndighet (jf § 4)

§ 2: FORMÅL


Norges Korforbund DL sitt overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Dette skjer blant annet ved å:
- opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier
- være et bindeledd mellom korene i distriktsleddet
- iverksette ulike studie- og opplæringstiltak for korsangere, dirigenter og tillitsvalgte
- utvikle nødvendig informasjonsmateriell
- arrangere korstevner, konserter etc
- samarbeide med andre kulturorganisasjoner, musikkinstitusjoner etc. i regionen
- stimulere til opprettelse av nye kor i fylkene
- gi faglig støtte til medlemskor
- informere om økonomiske støtteordninger

§ 3: MEDLEMSKAP


3.1. Opptak av medlemmer
a. Det enkelte kor tegner medlemskap i Norges Korforbund. Ved medlemskap i Norges Korforbund blir koret automatisk medlem i distriktsleddet på
tilhørende sted. Sangere regnes som individuelle medlemmer kun gjennom medlemskap i kor tilsluttet Norges Korforbund.
b. Søknad om medlemskap skal skje skriftlig til Norges Korforbund. Medlemskap innvilges administrativt. Ved avslag kan søkeren anke avgjørelsen inn for forbundets styre.
c. Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato. Kontingent regnes fra påfølgende 1. januar eller 1. juli.

3.2. Rettigheter og ansvar
Medlemskor og deres medlemmer har rett til de tjenester og tilbud forbundet gir, og plikter å følge Norges Korforbunds og distriktsleddets vedtekter, reglement og vedtak. Medlemskor kan ikke ha vedtekter som er i strid med Norges Korforbunds vedtekter.

3.3. Rapporteringsplikt og kontingent
a. Medlemskorene skal innen 15. desember sende Norges Korforbund en oppdatert medlemsliste med de opplysninger som forbundet krever.
b. Medlemskorene skal innen 1. februar betale kontingent for inneværende år på grunnlag av medlemstall pr 1. januar.
c. Medlemskorene plikter å holde Norges Korforbund og distriktsleddet orientert om skifte av tillitsvalgte og dirigent.

3.4. Utmelding
Kor som melder seg ut av Norges Korforbund skal gjøre dette skriftlig. Utmeldingen vil være gyldig fra påfølgende årsskifte. Ved utmelding tapes all rett til Norges Korforbunds verdier.

3.5. Suspensjon / Eksklusjon
a. Kor som ikke har betalt forfalt kontingent i mer enn ett år blir automatisk suspendert. Medlemskap kan gjenopptas så snart kontingenten betales. Ved ikke betalt kontingent i 2 (to) år opphører medlemskapet.
b. Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlemskor eller en tillitsvalgt fra sitt tillitsverv i distriktsledd. Før vedtaket fattes, skal/ den tillitsvalgte kunne uttale seg. Vedtaket kan ankes inn for første årsmøte.
c. Årsmøtet kan, med minst 2/3 flertall, gjøre vedtak om å ekskludere et medlemskor eller utestenge tillitsvalgte i distriktsledd fra tillitsverv i organisasjonen.

§ 4: ÅRSMØTET

4.1. Årsmøtet er Norges Korforbund DL sin øverste myndighet.
4.2. Årsmøteperiode og forslag til årsmøtet.
a. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 31. mars og trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 6 ukers varsel. Sakliste, styrets beretning og regnskap skal sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet.
b. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Sakliste skal følge innkallingen.
c. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
d. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet.

4.3. Årsmøtets sammensetning
På årsmøtet deltar:
a. 2 delegater fra hvert kor som har oppfylt kravene i § 3.3
b. styrets medlemmer
c. leder av utvalg valgt av årsmøtet
d. æresmedlemmer
e. revisor

4.4. Forslags- og stemmerett
a. Delegater valgt av korene i henhold til § 4.3 a kan avgi stemme.
b. Styrets medlemmer kan avgi stemme og fremme forslag i alle saker som ikke gjelder årsmelding og regnskap.

4.5. Møte- og talerett
Har dessuten:
a. ledere av utvalg valgt av årsmøtet
b. æresmedlemmer
c. revisor

4.6. Sakliste – ordinær årsmøtebehandling
Godkjenning av stemmeberettigede
Valg av møteleder
Valg av møtesekretær
Valg av to protokollvitner
Valg av tre medlemmer til redaksjonskomité
Valg av to medlemmer til tellekorps
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Årsmelding
Revidert regnskap
Behandle saker foreslått av styret / medlemskor
Handlingsplan / Aktivitetsplan
Serviceavgift
Budsjett
Valg av revisor
Valg

4.7. Valg

Styret:
a. leder - velges for 1 år
b. nestleder - velges for 2 år
c. styremedlemmer - velges for 2 år (velges slik at de ikke er på valg samtidig.)
d. varamedlem - velges for 1 år
e. leder MSU (styremedlem)- velges for 2 år
f. 1 medlem MSU - velges for 2 år

Valgkomité:
a.Velge
b.Velge 2
c.Velge 1 for 1 år
Medlemmer av valgkomiteen velges etter forslag fra styret med 3 - tre års funksjonstid og kan ikke gjenvelges. 1 – ett medlem er på valg hvert år og det lengst fungerende medlem er leder i komiteen. Varamedlem velges for 1 - ett år.

Generelt for alle tillitsverv i Norges Korforbund:
Valgbare er personer med gyldig medlemskap i et av distriktsleddets medlemskor. Personer ansatt i Norges Korforbund er ikke valgbare. En tillitsvalgt som blir ansatt i valgperioden må trekke seg fra sitt verv.

Avstemningsmåter:
a.Valg skal foregå skriftlig dersom noen krever det, eller dersom det er mer enn en kandidat. Forslag om suspensjon og eksklusjon foretas ved skriftlig avstemning.
b.I alle andre saker skjer skriftlig avstemning bare hvis dette forlanges.
c.Alminnelig flertall avgjør sakene, unntatt i saker som omfattes av vedtektsendringer og oppløsning.
d.Ved stemmelikhet teller sittende styreleders stemme dobbelt, unntatt ved valg, som i det tilfellet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall avsette styret samlet.
Møteprotokoll føres for årsmøteforhandlingene, og undertegnes av møtesekretær og to representanter valgt av årsmøtet. Det skal føres møteprotokoll fra årsmøtene.
Utskrift av protokoll sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer, distriktsleddets medlemskor samt Norges Korforbunds hovedkontor.

Kor som uten gyldig grunn ikke møter med delegater på årsmøte i NK Romsdal mister retten til å søke på NK Romsdal sine økonomiske støtteordninger dette året. 

§ 5: STYRET

a. Styret skal lede distriktsleddet i tiden mellom årsmøtene og er sammensatt av:
- leder
- nestleder
- styremedlemmer, derav minst en med musikkfaglig bakgrunn.
Møter i styret blir holdt så ofte lederen finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av styrets medlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 (to tredjedeler) av styrets medlemmer inklusiv leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.
b. Leder av andre utvalg, kan innkalles til styremøter i saker som angår utvalgets arbeid.
c. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet.
d. Det skal føres møteprotokoll fra styremøtene. Utskrift av protokoll sendes til styrets medlemmer, varamedlemmer, distriktsleddets medlemskor samt Norges Korforbunds hovedkontor.
e. Norges Korforbund DL tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, hvorav leder / nestleder må være den ene. Norges Korforbund DL kan meddele prokura.
f. Styret vedtar administrasjons- og bemanningsplan og ansetter i samråd med Norges Korforbund nødvendig kvalifisert personale, og utarbeider instruks og arbeidsbeskrivelse for personalet.

§ 6: ØKONOMI

a. Norges Korforbund DL sin økonomi er basert på årlig kontingent fra medlemmene, aktiviteter, samt de tildelinger / støtteordninger som tilstås over offentlige kulturbudsjetter. Lik kontingent fastsettes av landsmøtet, øvrige serviceavgifter fastsettes av årsmøtet i distriktsleddet.
b. Budsjettplan må til enhver tid gi økonomisk dekning for alle kostnader en vedtatt stillingsplan påfører forbundet. Styret kan regulere budsjett i årsmøteperioden, men bare innen gitt budsjettramme.
c. Norges Korforbund DL dekker alle nødvendige reise- og diettutgifter for styrets medlemmer, samt for medlemmer av valgte eller oppnevnte komiteer og utvalg.
d. Regnskapet skal revideres hvert år. Regnskapet følger kalenderåret.
Lik kontingent i alle distriktsledd er vedtatt av Landsmøtet i 2010, gjeldende fra 2012. For 2012 er distriktskontingenten vedtatt til kr 100 pr medlem, og blir for ettertiden fastsatt av Landsmøtet i Norges Korforbund.

§ 7: KORAKTIVITETER

Norges Korforbund DL er ansvarlig for at det blir arrangert seminarer, konserter og lignende for medlemskor i henhold til minimumsaktivitet vedtatt av Norges Korforbund.

§ 8: REPRESENTASJONSKOR

Kor som skal representere distriktsleddet, må godkjennes av styret.

§ 9: VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektenes § 1 – 10 kan bare endres av landsmøtet, og da med minst 2/3 flertall.
Distriktsleddets egne tilleggsvedtekter (fra § 11 og oppover) kan bare endres av årsmøte og da med minst 2/3 flertall. For endringsforslag gjelder § 4.2. c.

§ 10: OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av Norges Korforbund DL kan gjøres av ordinært eller ekstraordinært landsmøte, og da med minst 2/3 flertall. For forslag om oppløsning gjelder § 4.2. c.
Etter at alle økonomiske forpliktelser er dekket, skal eventuell resterende formue disponeres til lignende formål, jf § 2.

NK Romsdal sin egne tillegg:
INSTRUKS FOR MUSIKK- OG STUDIEUTVALGET (MSU)
1) MSU skal ivareta NKR sitt musikkfaglige arbeid. Leder i MSU deltar på styremøtene i NKR.
2) MSU skal planlegge og sette i verk kurs for tillitsvalgte, kor-medlemmer og dirigenter i medlemskorene i samarbeid med styret.
3) MSU kan etter vedtak i styret eller på årsmøtet i NKR – i samarbeid med styret, starte/drive representasjonskor/prosjektkor etter gitte retningslinjer.
4) MSU skal undersøke muligheten for samarbeid med korforbund, kommunale musikkråd og Norsk Musikkråd Møre og Romsdal med tanke på felles kursopplegg.
5) MSU har ansvar for å legge til rette fellesnummer på stevner (i samarbeid med arrangørkor(ene), og andre arrangement i NKR sin regi. MSU skal også utarbeide konsertprogrammet til slike arrangement.
6) MSU skal administrere NKR sitt notearkiv.
7) MSU sender årsmelding til styret i NKR innen 1.februar.
8) Planer/aktiviteter som får økonomiske konsekvenser, skal legges frem for styret til godkjenning.
9) MSU skal avholde møter ved behov. Det skal føres referat fra møtene i MSU. Utskrift skal sendes til:
Medlemmer i NKR sitt styre.
REGLER FOR HEDERSTEGN
Formål:
NKR sine hederstegn er laget for å hedre medlemmer som har vært aktive i kor i lengre tid.
Hederstegn:
1) Sangere og dirigenter i kor tilsluttet NKR kan bli tildelt følgende hederstegn:
20 års-medalje (blått band).
30 års-medalje (nasjonalfarga band).
40 års.medalje med diplom (hvitt band).
50 års-diplom og personlig gave.
2) Korene kan søke om NK sin fortjenestemedalje med diplom til personer med 40 år som aktive korsangere. En kan også søke om NK sitt hederstegn for stor innsats for NK. ( Se NK sine statutter for tildeling av hederstegn).
3) Æresmedlemskap er NKR sin høyeste utmerkelse og kan gis til personer som særskilt har fremmet korsangen i NKR. Tildelingen skjer etter vedtak fra et enstemmig styre.
4) Æresmedlemskap blir tildelt på NKR sitt årsmøte.
5) Andre hederstegn blir tildelt på sangerstevnene.

Medaljene blir utdelt etter følgende regler:
1) Ved summering av den tiden et medlem har vært aktiv skal bare hele sanger- år medregnes. Aktivt medlemskap i andre DL skal også regnes med.
2) Fravær på grunn av militærtjeneste, svangerskap eller sykdom blir regnet som aktivt medlemskap dersom medlemmet begynner i koret igjen. Er det tvil, kan
styret i koret og/eller styret i NKR ta avgjørelsen. Det blir fradrag i tiden dersom koret ikke har vært aktivt, selv om koret betaler kontingent for sine medlemmer.
3) Styret i hvert kor sender utfylt skjema til NKR med navn på medlemmer som har gjort seg fortjent til medalje, diplom eller personlig gave.
4) Medlemskap fra andre korforbund regnes med, men medlemskap i barnekor kan ikke tas med i utregningen. Medlemskap i flere kor samme år, teller som 1
sanger- år.
5) Medaljene skal deles ut på NKR sitt stevne. Alle som har mottatt medaljer anmodes om å bruke disse der det passer slik.
6) Navnet til de som har mottatt NKR sine hederstegn blir ført i en egen protokoll.

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN

Ansvar:
Valgkomiteen skal innstille en kvalifisert kandidat til hvert tillitsverv. Det er en fordel om medlemmene i valgkomiteen kjenner til kandidatene.
Oppgaver.
Valgkomiteen skal:
1) Ta skriftlig kontakt med medlemskorene og be de skriftlig foreslå kandidater innen fastsatt frist.
2) Vurdere de foreslåtte kandidatene etter følgende kriterier:
Kvalifikasjoner.
Geografisk spredning.
Kjønnsfordeling.
3) Spørre kandidatene om de er villige. Dette gjelder også for kandidater som er foreslått gjenvalgt.
4) Sette opp en skriftlig innstilling på kandidater til tillitsvervene og sende innstillingen til styret innen fastsatt frist.
5) Kontrollere om de som står på valg er medlemmer i NKR
6) Presentere kandidatene på årsmøtet.


RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM TILDELING AV SANGERSTEVNE I NK ROMSDAL

1) Kun kor tilsluttet NK Romsdal kan søke om å arrangere sangerstevne.
2) Søknadsfrist er 01.februar året før sangerstevnet skal avholdes.
3) Søknaden skal inneholde en begrunnelse på hvorfor dere ønsker å arrangere sangerstevne dette året, samt en kort presentasjon av stevnested, lokaliteter, musikalsk og sosial profil på sangerstevnet.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SANGERSTEVNER I NK ROMSDAL
1) Tildelingsstyret består av styret i NK Romsdal.
2) Tildelingsmøtet holdes medio februar. Søknader sendes styrets medlemmer på forhånd.
3) NK Romsdal sin leder er tildelingsstyrets leder.
4) Kun søknader innsendt innen søknadsfristens utløp, er med i tildelingsrunden.
5) Tildelingsstyret bestemmer ut fra søknadene om det skal være ett eller to sangerstevner.
6) Tildelingsstyret kan kalle inn søkerne til begynnelsen av tildelingsmøtet, for ytterligere informasjon og klarlegging av evt. uklarheter i forbindelse med søknadene.
7) Tildelingsstyret tildeler sangerstevner etter følgende kriterier:
Geografisk spredning
Antall år fra sist koret var arrangør
Musikalsk og sosial profil
Tidspunkt (med tanke på jubileer med mer i korene)
8) Tildelingsstyrets vedtak er endelig, og kan ikke påklages.

RETNINGSLINJER FOR STEVNEARRANGØREN

(Skal sendes til stevnearrangør(ene) i utfylt stand ved tildeling av stevne)
Invitasjon
1) Arrangøren sender ut skjema for påmelding og ber om bindende påmelding innen fastsatt frist 1. mars. Kor som melder seg på sangerstevnet er økonomisk ansvarlig for antallet påmeldte stevnedeltakere. Stevnekontingent og andre kostnader skal betales på forhånd, og innen frist fastsatt av arrangøren. Stevnekontingent blir ikke refundert etter dato for bindende påmelding.
2) Sykdomsforfall og lignende må være arrangøren i hende 1 uke før stevnet. Etter den tid må koret betale for den som melder forfall, bortsett fra når medlemmer uteblir påav alvorlig sykdom eller dødsfall i nærmeste familie. Stevnekontingent blir ikke refundert.
3) Korene skal sende liste med sanger til stevnet sammen med notene til sangene direkte til arrangøren innen fastsatt frist. Arrangøren skal godkjenne konsertnumra og sette opp konsertene i samarbeid med MSBU

Fellessanger
1) ”Bordbøn, Sangermotto, Sangerhurra og Romsdalssongen” er faste fellessanger på stevnet. Alle kora må øve inn disse. Arrangøren er ansvarlig for at fellessangene blir dirigert.
2) Andre fellessanger kan bestemmes av NKR i samarbeid med arrangøren. Nødvendig informasjon om dette må sendes ut i god tid

Norges Korforbund Romsdal sin fane
1) Fanen kan nyttes ved tilstelninger der NKR er representert.
2) Den lokale arrangøren har ansvaret for fanen under arrangementet, og sørger for fanebærer og fanevakter. NKR sitt styre og hovedkomite går under fanen ved opptog.
3) Arrangøren er ansvarlig for at fanen blir overlevert til neste stevnearrangør.
4) Fanen skal være i fullgod stand. Fanen skal ikke strykes.
5) Kostnader ved eventuelle reparasjoner blir dekt av NKR.

Stevnekontingent/oppgjør til NKR
1) Arrangøren skal betale stevnekontingent til NKR for alle Arrangørkor / gjestekor skal betale samme stevnekontingent. Stevnekontingent for medlemskor i Norges Korforbund er kr. 120.-. For deltaker som ikke er medlem i Norges Korforbund er stevnekontingenten kr. 240.-
2) Arrangør sender oppgjør med oppgjørsskjema til NKR innen 30.juni.

Åpning av stevnet
1) Den offisielle åpningen av stevnet bør skje ved starten av stevnet, og representant fra NKR skal stå for den offisielle åpningen om ikke annet er avtalt.. Alle påmeldte kor bør være til stede ved åpningen.
2) Utenom de offisielle punktene (åpning og medaljeutdeling), kan arrangøren legge opp stevnet som han ønsker – i samråd med NKR.
3)
Konserter
1) Arrangøren er ansvarlig for konsertene. Det skal arrangeres minst 1 kirkekonsert og 1 profankonsert. Kirkekonserten arrangeres fortrinnsvis på lørdag.
2) Program, lokal annonsering, husleie og eventuelle andre utgifter skal dekkes av arrangøren. Arrangørkoret sender inn annonse til avisene, NKR betaler annonsen. Inntil kr. 2000.- for hvert stevne. Logoen til NKR skal være med i all annonsering.
3) NKR åpner konsertene om ikke annet er avtalt.
4) Eventuelle gjestekor kan inviteres av arrangøren.
5) NKR oppfordrer arrangørkoret til å avholde bedømming på en av konsertene. På stevner der det blir bedømming må dette fremgå av stevnebrosjyren. NKR kan etter forespørsel fra teknisk arrangør av sangerstevnet ta på seg ansvaret for å skaffe egnede personer til bedømming av kor på sangerstevnet. NKR vil ta på seg det økonomiske ansvaret for de utlegg som måtte komme i forbindelse med dette.

RETNINGSLINJER FOR STØTTE TIL KURS

Medlemmene i NKR og dirigenter for korene kan søke om støtte til sang og dirigentkurs.
Søknad sendes styret i NKR innen 1.juni eller 1. november. Kursplan/kursbevis skal vedlegges søknaden
Styret fastsetter størrelsen på støtten. Om det er få søkere behøver ikke styret å fordele alle budsjetterte midler.
Styret skal vurdere om kurs det blir søkt støtte til er relevante og derved kvalifisert til støtte.