​«STEMMEN SOM INSTRUMENT»
 
«Stemmen som instrument» er et supplement til korets øvrige arbeid, og er ment å være et tilskudd for å løfte de sangfaglige prestasjonene til kor.
Vi anbefaler at kor avklarer med sin dirigent før kurset bestilles.
 
Bakgrunn
Det ble høsten 2015 gjennomført en brukerundersøkelse i regi av Norges Korforbund. Via resultatene fra denne undersøkelsen ble det synliggjort et klart behov for kurs i sangteknikk hos våre medlemskor og dirigenter. For å imøtekomme etterspørselen vil Norges Korforbund legge til rette for en kort avstand mellom hvert enkelt kor sin etterspørsel og oppnådde ferdigheter i sangteknikk.  
 
Sangteknikk er metoder som har til hensikt å aktivisere kroppens som verktøy for å bli en bedre sanger.  F.eks. pust og stemmens funksjoner som fysikk og holdning, pusteteknikk, vokalplassering, klang, tekstbehandling, mm.
 
Hvorfor sangteknikk, og hvorfor standardkurs
En felles forståelse hos kor og dirigent for hvordan ensemblets idealklang er/bør være når alle bruker den samme kunnskapen og har de samme referansene omkring sang og stemmen som instrument.  
 
Målgrupper
Alle typer kor, barnekor, mannskor, damekor og blandetkor samt dirigenter
 
Hvor og hvordan
Instruktøren kommer til koret enten på ukentlige øvinger eller over en helg hvor koret har seminar. Flere kor kan også møtes og gjennomføre kurs i sangteknikk sammen om dette er formålstjenlig for målgruppa.  
 
Omfang
Kurset kan gå over alt fra ett- til flere treffpunkt. Det er en stor fordel ved å legge kurset over flere treffpunkt (øvelser) da automatisering av ferdigheter tar tid.  
 
Kurset har fire alternative rammer
Alternativ 1 – Kurs over to øvingskvelder
Alternativ 2 – Kurs over fire øvingskvelder
Alternativ 3 – Kurs over en hel dag
Alternativ 4 – Kurs over en- eller flere helger
 
Program
For at koret skal ha forutsetning for å implementere kunnskap om stemmebruk på best mulig måte over tid, er det formålstjenlig å bruke korets eget program som kursmateriale. Koret bør ha korstemmene ferdig innøvd før instruktøren kommer.  
Om korets program ikke egner seg som kursgrunnlag skal instruktøren kunne presentere forslag til program av forskjellige vanskelighetsgrader. Innøving av stemmer må uansett skje i forkant av kurset.
 
Dirigenten
Dirigenten vil ha en viktig rolle i avviklingen av kurset i sangteknikk da denne er tiltenkt en aktiv rolle.
Derfor er det å anbefale at dirigenten deltar under hele kurset.
Argumenter:
-         For å sikre at kunnskapen implementeres i dirigentens videre arbeid med koret
-         Instruktøren og dirigenten kan finne det hensiktsmessig å dele koret opp i stemmegrupper for å jobbe med individuelle utfordringer. Da trengs dirigenten til å jobbe med resten av koret
-         Det er viktig for korets videre arbeid med sangteknikk at dirigenten og koret har de samme referansene, forankret i kunnskapen de har tilegnet seg via kurset de har hatt
 
Priser og honorar
En kveld (inntil 4 timer) kr: 3000,-
En dag (inntil 6 timer) kr: 5000,-
Timer utover dette honoreres med kr: 750 pr time.
 
Utgifter til reise og eventuelt opphold/diett må betales av koret, og kommer i tillegg til honoraret ovenfor.
 
Interesserte kor kan ta kontakt med Inger-Pernille Stramrud, musikkfaglig korkonsulent i Norges Korforbund på 994 08 898 og mail inger-pernille.stramrud@korforbundet.no.
Kursene settes i gang fra høsten 2016