​Samarbeidsutvalget for distriktsleddene

av Norges Korforbund i Innlandet

Logo SUNKI.jpg

 

MANDAT FOR SAMARBEIDSUTVALGET FOR KOR I INNLANDET  Bakgrunn
Samarbeidsutvalget for kor i innlandet (SUNKI) er etablert for å skape et tettere samarbeid og gjennomføre felles aktiviteter mellom distriktsleddene (DL) Gudbrandsdal, Vestoppland, Østerdalen og Hedmark. Hensikten med samarbeidet er først og fremst å oppnå større kosteffektive aktiviteter og mindre ressursbruk enn om hvert DL skulle gjort aktiviteten selv.

Sammensetning
SUNKI består av en representant for hvert DL med personlig varamedlem. Hvert DL oppnevner selv representanter til SUNKI. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder og sekretær og bestemmer selv sin møteaktivitet.

Oppgaver
SUNKI skal gjennomføre felles aktiviteter som berører alle DL. Det kan være tillitsvalgtopplæring, kurser, konserter eller andre aktiviteter. Fellesaktivitetene skal på forhånd være koordinert med DL handlings – eller aktivitetsplaner og være forankret og godkjent av hvert DL.

Hvert fellesprosjekt som gjennomføres skal ha ett DL som teknisk arrangør. DL bestemmer selv hvem som ivaretar oppgaven som teknisk arrangør innen sitt DL.

SUNKI skal også koordinere felles tilbud fra Norges Korforbund til medlemskorene i innlandet.

SUNKI skal ivareta kontakt og påvirkning av politikerne i fylket og fylkeskommunen for å fremme korvirksomheten og påvirke dem til mere støtte for kulturen generelt og korvirksomheten spesielt. SUNKI skal også fremheve korvirksomheten og påvirke andre relevante aktører som identifiseres.      

SUNKI skal fortløpende holde hvert DL oppdatert på løpende fellesaktiviteter og rapportere sluttresultat.

Økonomi og budsjettansvar
SUNKI har i utgangspunktet ikke egen økonomi, men forestår budsjettering av fellesaktivitetene. Hvert DL godkjenner budsjett for planlagte fellesaktiviteter. Når en fellesaktivitet er gjennomført skal SUNKI legge frem regnskap for fellesaktiviteten til DL. Inntekter og utgifter for fellesaktiviteter skal deles etter en fastsatt fordelingsnøkkel bestemt av DLene.

IMG_8671.jpg
SUNKI Innlandet 2019 består av representanter fra alle fire distriktsledd. 
Fra venstre: Solveig Hvinden (NK Vestoppland) Jan Eirik Krey (NK Østerdalen), Olaug Enstad (NK Gudbrandsdalen) og Dag Sanner (NK Hedmark).