​​​​​​​​​Støtteordninger for våre medlemmer

 
Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Samlet sett betaler forbundet ut om lag 13,4 millioner kroner hvert år til kor i Norge. Det meste av disse midlene er voksenopplæringsmidler til våre medlemmer. Følgende støtteordninger forvaltes av Norges Korforbund:

Voksenopplæring

Målgruppe er medlemskor i Norges Korforbund med aktivitet som følger godkjent studieplan. Tilskudd til voksenopplæring/studieaktivitet, herunder korøvelser, kurs og seminarer med og uten lærer. Tilskuddet baserer på timesatser, multiplisert med hvor mange timers studieaktivitet koret har. Timesatsene varierer noe fra semester til semester.

Rapportering- og søknadsfrist for vårsemesteret: 5. september (åpnes for innsending 1. juni).
For høstsemesteret: 5. januar (det åpnes for innsending 1. november).
Sjekk alltid om det er mulig å sende inn, selv etter fristen!

Aktivitetsmidler for kor

Målgruppen er alle kor i Norge, uavhengig av forbundstilhørighet eller organisering. Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle krefter medvirker. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.
Søknadsfrist: 15. mars og 15. september.

Produksjons- og driftsstøtte for kor

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. For 2015 var det avsatt 2,4 millioner kroner. 
Søknadsfrist: 15. oktober. ​

Frifond - barn og unge

Målgruppe er kor som er medlemmer i  Norges Korforbund og har 1/3 av sine medl. under 26 år. Tilskuddsordning med barn og ungdom som målgruppe. Pengene er overskuddet fra statlige pengespill (Norsk Tipping AS) som fordeles gjennom paraplyorganisasjoner.
Søknadsfrist: 15. juni

Momskompensasjon

Våre medlemskor kan etter søknad få refundert deler av driftskostnadene sine gjennom ordningen for momskompensasjon.
Søknadsfrist:  22. august. Sjekk alltid om det er mulig å sende inn, selv etter fristen!

Tilskudd til studiemateriell

Målgruppe er medlemskor i Norges Korforbund som mottar VO-midler gjennom forbundet. Støtte til innkjøp av studiemateriell, dvs originalnoter og eventuell annen litteratur. Godkjent utgiftsbeløp på under 1.000,- vil ikke bli behandlet. Kvittering eller faktura må vedlegges søknaden. Korene får refundert en viss prosent av beløpet, ut fra hvor mange søknader som behandles. I 2011 lå denne prosenten på 33 %.
Søknadsfrist: 15. desember

​​​Velg undermeny på Støtteordninger for å lese mer om hver ordning, samt andre aktuelle støtteordninger for kor.