​​​​Dirigentstipend

Retningslinjer​

​Norges Korforbunds dirigentstipend tildeles to ganger i året. Målet er å yte økonomisk tilskudd til dirigenter som har medlemskor i Norges Korforbund og som ønsker å utvikle seg innenfor det dirigentfaglige området. Stipendet gis til ulike typer utdanning, studiereiser, kurs og personlig veiledning (coaching).

Søknadsfrist er 1. juni for høsthalvåret og 1. desember for vårhalvåret.

Dirigenter som ønsker å søke må logge seg inn på sitt kors område på kor.no (klikk deg deretter inn på "Vårt kor" og deretter "Tilskudd" og velg "Dirigentstipend"). Der skal man sende inn et elektronisk søknadsskjema.

For nærmere informasjon, kontakt Martin Borgnes  på telefon 959 00 678.

Rapportskjema

Dirigent.jpg 

​Fastsatt av sentralstyret i Norges Korforbund 14. mai 2011.

1. Om ordningen

Dirigentstipendet er en tilskuddsordning for dirigenter med medlemskor i Norges Korforbund. Rammen for det årlige tilskuddet fastsettes av sentralstyret i Norges Korforbund.

2. Formål

Formålet med stipendet er å heve det faglige nivået og engasjementet hos kordirigenter, noe som også vil komme korene tilgode.

3. Hvem kan søke?

Alle som dirigerer medlemskor i Norges Korforbund. Medlemskor kan også søke på vegne av sin faste dirigent.

4. Hva kan det søkes til?

Stipendet gis til ulike typer utdanning, studiereiser, kurs og personlig veiledning (coaching). Det gis ikke stipend til ordinær utdanning som gir grunnlag for lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Stipend kan likevel gis til slik utdanning dersom utdanningstiltaket er initiert av Norges Korforbund eller i tilfeller der Korforbundet er samarbeidspartner.

Prosjektet skal primært gjennomføres i løpet av det påfølgende semester.

5. Kriterier ved tildeling

Ved vurdering av søknadene samt stipendets størrelse vil det legges vekt på prosjektets pedagogiske idé (innhold, substans, mv.).

6. Saksbehandling

Søknad sendes inn fra Norges Korforbunds nettsider kor.no. Vedtak om tildelinger og avslag gjøres av generalsekretæren i Norges Korforbund etter innstilling fra saksbehandler. Tilskuddets størrelse, krav til rapportering og øvrige betingelser meddeles mottaker i et tilsagnsbrev. Det påregnes en saksbehandlingstid på omlag én måned før svar på søknaden foreligger. Tildelingene blir også kunngjort på kor.no.

7. Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året: 1. juni og 1. desember.

8. Rapport og utbetaling

De som får tildelt stipend må sende en skriftlig rapport til Norges Korforbund senest én måned etter at prosjektet er avsluttet. Her skal det vedlegges dokumentasjon på om de faktiske økonomiske utgifter samsvarer med søknadens finansieringsplan.

Eventuelt store avvik fra søknaden, både for innhold og budsjett, må begrunnes særskilt. Er det behov for forlenget rapporteringsfrist må dette avklares med Norges Korforbund. Dersom fristen ikke overholdes og/eller utgiftene ikke er i samsvar med bevilget sum, vil stipendet som hovedregel, helt eller delvis, trekkes tilbake.

Det skal benyttes eget rapporteringsskjema fra Norges Korforbund som skal være underskrevet av søker. Skjemaet kan lastes ned fra kor.no. Innvilget støtte blir utbetalt etter at rapport er mottatt og godkjent."