Forside / For Kor / Forsikring

Forsikring

Forsikring

Norges Korforbund har i samarbeid med Norsk Musikkråd en rammeavtale med If Skadeforsikring. Forsikring må tegnes av det enkelte kor og innmelding/bestilling må skje gjennom Norges Korforbund. Når koret tegner forsikringsavtale, så løper denne til den blir sagt opp.

Verdisaksforsikring og ulykkesforsikring (avtale SP899561)

Printvennlig versjon finnes her

Pris kr. 35 pr. medlem
Fallulykke_forsikring
Hvem er forsikret?
Forsikringen gjelder kor og enkeltmedlemmer som har inngått avtale om forsikring gjennom Norges Korforbund.
Hva dekker forsikringen?
Forsikringen dekker korets eiendeler som medlemmet har fått utlevert eller som befinner seg på korets øvingslokale eller lager.
Eiendelene er forsikret for 10 000 kroner multiplisert med antall medlemmer – maksimalt 200 000 kroner. Kor som har verdier som overstiger den maksimale forsikringssummen, kan kjøpe et tillegg gjennom sitt forbund/forum.
Når medlemmene er på øvelse, turné eller reise dekker forsikringen også private eiendeler som ikke er dekket på annen måte, med inntil 10 000 kroner (egenandelen er 1 000 kroner). Når koret bruker utstyr fra lager (fane, lydutstyr, instrumenter m.m.) dekkes dette på verdisaksvilkår, begrenset til 200 000 kroner.
Invaliditet – 500 000 kroner
Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykkesskade. Forsikringssummen på 500 000 kroner utbetales ved 100 % invaliditet. Ved lavere medisinsk invaliditet reduseres summen etter uføregraden.
Død – 50 000 kroner
Forsikringen gir erstatning etter dødsfall som følge av plutselig og uforutsett ulykke.
Når og hvor gjelder forsikringen?
Verdisak- og ulykkesforsikringen for medlemmer gjelder under øvelser, konserter og andre arrangement i regi av kor eller forbund, også på reise til og fra slike arrangement. Forsikringen gjelder over hele verden.
Korets eiendeler er dekket på heltid på fast øvings- eller lagerlokale.
Melding om skade
Skade kan meldes til If på telefon 21 49 24 00.
Oppgi avtalenummer SP899561. 
                                       

Forsikring av bunader for korets medlemmer

Dette er en egen forsikring som må tegnes separat. Den dekker bunad med utstyr, men ikke utstyr man leier. Forsikringsbeløpet er maks. 50 000,- kroner per bunad. Pris: 210,- kroner per bunad per år. Gi beskjed til post@korforbundet.no om hvor mange bunader dere ønsker å få forsikret. 

Ansvarsforsikring
Kor som er tilsluttet Verdisak- og Ulykkesforsikringen (se ovenfor), er også omfattet av Ansvarsforsikring betalt av Norges Korforbund. Forsikringssum kr. 10 000 000. Denne forsikringen omfatter også arrangementer i regi av Norges Korforbund og forbundets ulike distriktsledd.


Yrkesskadeforsikring for dirigenter

Pris kr. 220. 

Kor med arbeidsgiveransvar er lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikrng på sine ansatte.

​Bestill forsikring hos Norges Korforbund på tlf. 22 39 68 50 eller på e-post: post@korforbundet.no.

Alle arbeidsgivere plikter å kjøpe yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Det gjelder også om du er ansatt i egen bedrift.

HVA DEKKER FORSIKRINGEN?
Forsikringen følger Lov om yrkesskadeforsikring og gjelder ved skader og sykdom som skyldes yrket. Belastningslidelser dekkes ikke av yrkesskadeloven.

Forsikringen dekker tap, utgifter og gir erstatning ved:

Arbeidsuførhet
Med arbeidsuførhet mener vi varig tap, helt eller delvis, av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid. Forsikringen gir erstatning ved varig arbeidsuførhet og skal dekke fremtidig inntektstap.

Medisinsk invaliditet
Med medisinsk invaliditet mener vi varig skade eller lyte som ikke nødvendigvis reduserer arbeidsevnen, men som reduserer livskvaliteten. Ménerstatning er en engangsutbetaling som gis ved varige mén etter
yrkessykdom eller -ulykke.

Dødsfall
Dødsfallerstatningen utbetales til ektefelle/samboer og eventuelle barn under 20 år.

 

REISE MELLOM HJEM OG ARBEIDSSTED
Du kan velge å inkludere ulykker som skjer på reise mellom hjemmet og arbeidsstedet.

ERSTATNIGNSSUMMER
Loven setter minstekrav til erstatningssummer, men arbeidsgiver kan velge å øke summene. Arbeidsgiver kan i tillegg velge å inkludere ulykker som skjer på fritiden eller sykdom som ikke skyldes yrket. Erstatningssummene avhenger av inntekt, alder og graden av uførhet/invaliditet. Disse summene gjelder
for en 45-åring. Yngre personer får høyere erstatning, eldre gradvis lavere. Alle forsikringssummene er knyttet til folketrygdens grunnbeløp – G, som reguleres av Stortinget hvert år. Dermed justeres forsikringssummene opp hvert år.

 

VIKTIGE FORSIKRINGER SOM DU OGSÅ BØR VURDERE:

FRITIDSULYKKE OG SYKDOM
Yrkesskadeforsikringen kan utvides slik at den også dekker ulykker som skjer på fritiden, og sykdom som ikke skyldes yrket. Da vil de ansatte være forsikret uansett om skaden skjer på jobb eller på fritiden.

HELSEFORSIKRING
Helseforsikring sikrer rask hjelp med både diagnose og behandling i det private helsevesen. Vi garanterer operasjon eller time hos spesialist innen 14 virkedager.

SYKELØNN FOR ANSATTE
Forsikringen dekker ansattes lønn utover sykepengene som refunderes av NAV. NAV dekker maksimalt 6G, resten må arbeidsgiver dekke. Med en sykelønnsforsikring slipper bedriften å tenke på lønnsutgiftene om ansatte blir sykemeldt lenge.

___________________________________________________________________________

Kontaktperson i If er: Kathrine Høyem Øren, Storkundeansvarlig Bedrift 

Telefon: +47 952 72 749
E-post: kathrine.hoyem.oren@if.no

Ved skade. Ring 02400