Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Ordninger / Grønne arrangement

Grønt veikart

Grønt veikart

Kor-Norges samfunnsansvar

I Norges Korforbunds strategiske satsningsområde med handlingsplan for 2020-2024 er miljø og bærekraft et av fokusområdene. Den sier blant annet:

Korene har en viktig rolle i sine lokalsamfunn. Korsang bidrar til bedre folkehelse, skaper viktige fellesskap for deltakerne og beriker lokalmiljøet. Korene er en viktig oppdragsgiver for profesjonelle musikere, sangere og dirigenter. Organisasjonen må bidra til et bærekraftig samfunn både på det mellommenneskelige plan og når det gjelder det ytre miljø.

Les hele strategi og handlingsplanen her.

GRØNT VEIKART FOR ARRANGEMENTER I REGI AV NK OSLO-AKERSHUS
Styret i NK Oslo-Akershus vil ha nøkkelpersoner som setter seg inn i miljøvennlige arrangement gjennom Grønt veikart for kunst- og kultursektøren www.grøntveikart.no og ta til seg råd fra Miljøhåndboken www.miljohandboken.no.

 

Oslo og Akershus har vedtatt egne klima- og miljøstrategier som det til enhver tid sittende styret i NK Oslo-Akershus setter seg inn i:

NK Oslo-Akershus vil tilstrebe å følge kommunenes veiledere og så langt som mulig følge de fem anbefalte punktene utarbeidet av Grønt veikart for kunst- og kultursektoren.

Grønt veikart

Det er høy bevissthet og etterspørsel om bærekraftige og grønne tiltak i kulturfeltet. Sektoren ønsker selv å ta eierskap til det grønne skiftet og være med på å utvikle veikartet og identifisere effektive tiltak og grep for mer bærekraftig drift. 

Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Konsertarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus har tatt initiativ til å organisere bransjen for å utarbeide et felles «grønt veikart». Dette ble lansert våren 2021.

Les mer om Grønt veikart her, og se opptak fra lanseringen 9. mars 2021 under.

NK OSLO-AKERSHUS PRIORITERINGSLISTE FOR GRØNNERE ARRANGEMENT

 • NK Oslo-Akershus skal jobbe med holdningsendring til miljø ved å informere og involvere deltakere og publikum på våre arrangement
 • Redusere – produsere mindre avfall, for eksempel med unødig papirbruk: Informasjonsmateriell, sakspapirer, protokoller, noter, o.l. distribueres i størst mulig grad digitalt. Oppfordre medlemmer til å velge digital løsning for Korbladet (NB - en digital løsning må først tilrettelegges, NKOA har sendt oppfordringen til Norges Korforbund.)
 • En person i styret har overordnet ansvar for alt innkjøp og evt. lagring, slik at innkjøp er behovsdrevet

TRANSPORT:

 • Er transport med bil nødvendig?
  Forsøk å koordinere slik at flere er med i samme bil. Samkjøring kan dessuten være et fint sosialt tiltak.
 • Frivillige, ansatte og besøkende bør bli informert om, og oppfordret til, å benytte kollektivtrafikk, gå, sykle – eller samkjøre.
 • Finne arenaer for våre arrangement som er lett å komme til med kollektivt transporttilbud
 • Transportbehovet til publikum og samarbeidspartnere skal kartlegges for å samkjøre og hindre unødvendig transport

MAT:

 • Dersom vi ikke oppfordrer til å ta med matpakke er lokalproduserte varer prioritert
 • Sesongens varer bør benyttes så mye som mulig
 • Vi vil være nøye med beregning av mengde mat, og lager ikke mer enn det som trengs
 • Deltakere og publikum kan selv velge størrelse på porsjonene sine for å kaste minst mulig mat
 • Restematen forsøker vi å bruke igjen, hvis ikke leveres maten til en veldedig organisasjon eller forsøkes solgt via «Too good to go» toogoodtogo.no/no/business

INNKJØP:

 • Gode innkjøpsrutiner handler om at:
  • det vurderes om det er nødvendig å kjøpe noe i det hele tatt.
  • det vurderes gjenbruk der det er mulig, for eksempel ved å kjøpe brukt eller gjenbruk av noter eller rekvisitter. Tenk sirkulært.
  • det ikke kjøpes mer enn nødvendig.
  • riktig produkt blir kjøpt inn, og med lang levetid.
  • virksomheten har bedre økonomistyring. 
 • Når samarbeidspartnere velges er deres miljøfokus en viktig faktor
 • Vi har leid istedenfor kjøpt når hensiktsmessig
 • Produktene som kjøpes inn er svanemerket eller har annen miljømerking
 • Det stilles krav til at leverandørene tar emballasje i retur på en god måte
 • Engangsartikler er begrenset til det mest nødvendige, og vi skal vurdere å kjøpe inn miljømerkede eller komposterbare engangsartikler der vi må ha det (eks. i matservering)

AVFALL:

 • Avfallet er kildesortert så mye det er hensiktsmessig, og vil til slutt bli fraktet til avfallsmottak
 • Det er gode rutiner for kontinuerlig opprydning av avfall, og tilstrekkelig med søppeldunker
 • Det er engasjert frivillige til å plukke søppel og være miljøagenter (ved større arrangemet)
 • Det er laget pantesystem for engangsartikler (egne dunker for panteartikler)
 • Unødvendig kilder til forsøpling/avfall skal minimeres (sponsormateriell, ballonger osv.), heliumballonger og konfetti blir forbudt

TIPS TIL MEDLEMSKOR

 • Ta miljøbevisste valg, la gjerne noen i koret ha spesielt ansvar for kortets egne arrangement
 • Samkjør transport, fyll opp passasjerplassene med andre i koret
 • Velg digitalt fremfor papir
 • Tenk miljø også på korturer (må vi velge destinasjoner der fly er nødvendig hvert år?)
 • Sanger til festbruk samles inn og gjenbrukes
 • Trenger du å motta Korbladet i papirformat? Be om digital utgave  

Dersom ditt kor har tips til oss for grønne valg, send gjerne forslag til kor@nkoa.no

10 råd for bærekraftige arrangementer fra Standard Norge

Organisasjoner kan ha ulike utfordringer knyttet til bærekraftige arrangementer. I den internasjonale standarden for bærekraftige arrangementer, NS-ISO 20121, finner du informasjon om ulike forhold organisasjoner bør ta hensyn til.
Her er Standard Norges råd: